Algemene verkoopsvoorwaarden Motor-ecu

1. Toepasselijkheid
1.1
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van Motor-ecu, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.
1.2
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
1.3
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4
De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


2. Levering
2.1
In geval van niet tijdige levering is Motor-ecu niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade wegens niet tijdige levering,
2.2
In geval van niet tijdige levering worden de extrakosten van vervangend vervoer niet door Motor-ecu vergoed

3. Garantie
3.1
Hierbij geldt de originele aankoopfactuur als garantiebewijs. De- en montagekosten vallen hier niet onder.
3.2
De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Motor-ecu daarvan zo spoedig
mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijzemogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven

4. Gebruik van het product
4.1
De koper dient het geleverde product te gebruiken overeenkomstig de aard en bestemming en met inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en door Motor-ecu
voorgeschreven gebruiksvoorschriften en montage-instructies. De montage van het product mag uitsluitend plaatsvinden door professionele, gekwalificeerde personen.
4.2
Indien de koper het geleverde product niet overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde gebruikt en de klant Motor-ecu aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met het
gebruik van het geleverde product, dient de koper te bewijzen dat schade het gevolg is van een gebrek in het door Motor-ecu geleverde product en niet van het gebruik anders dan
overeenkomstig lid 1 van dit artikel.
4.3
Onverminderd is Motor-ecu nimmer aansprakelijk voor letselschade indien de koper heeft gehandeld in strijd met het in lid 1 van dit artikel bepaalde.De koper dient, voor zover de wet dit
toelaat, Motor-ecu te vrijwaren tegen aanspraken van werknemers of andere derden, in het bijzonder afnemers, wanneer deze geen kennis hebben genomen van de uit lid 1 van dit
artikel voortvloeiende gebruiksvoorschriften

5. Overmacht
5.1
Indien Motor-ecu geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van de verplichting jegens de koper, kan dit tekortschieten niet aan Motor-ecu worden toegerekend indien Motor-ecu de
uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt gemaakt door een al dan niet voorzienbare- omstandigheid die buiten de macht van Motor-ecu is gelegen,
zoals, maar niet beperkt tot:
- tekortschieten door toeleveranciers/transporteurs;
- oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties;
- sabotage, boycot, staking of bezetting;
- machineschade;
- diefstal uit de magazijnen;
- bedrijfsstoornissen;
- maatregelen van de overheid;
- slecht weer;
- blikseminslag;
- brand.
5.2
Als zich een situatie voordoet genoemd in lid 1 van dit artikel is, voor zover de wet dit toelaat, is Motor-ecu niet aansprakelijk voor de eventuele daar uit voor de koper voortvloeiende
schade en kan Motor-ecu naar eigen keuze de nakoming van haar verplichtingen opschorten resp. de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

6. Diversen
6.1
Annulering door de koper is slechts mogelijk indien Motor-ecu daarin toestemt. Indien de koper een ongebruikt onderdeel wil retourneren, is dat alleen mogelijk binnen 14 dagen na
ontvangst van de goederen. Het onderdeel dient onbeschadigd te zijn en maximaal wordt 75% van het aanschafbedrag terug betaald. De kosten die de koper hierbij maakt zijn een
vergoeding voor de administratiekosten en het opnieuw testen van het product, zodat we de kwaliteit van de geretourneerde producten kunnen blijven garanderen.

7. Aansprakelijkheid
7.1
Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor Motor-ecu rechtens aansprakelijk kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen,
dat de aansprakelijkheid van Motor-ecu het factuurbedrag niet te boven gaat.
7.2
Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt Motor-ecu alle gewenste medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor
vergoeding wordt gevorderd

8.Betaling
8.1
Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum
8.2
Indien op de dertigste dag na factuurdatum niet (volledig) is betaald, is de klant vanaf die dag een rente van 1% per maand, of gedeelte daarvan, verschuldigd over het onbetaalde bedrag, tenzij de wetterlijke rente hoger is,in welk laatste
geval de wettelijke rente verschuldigd is.
8.3
Bij overschrijding van de betalingstermijn houdt Motor-ecu zich het recht voor eventuele verstrekte kortingen in te trekken en de vervallen korting automatisch te factureren.
8.4
Indien de klant ook na het verstrijken van een per brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en de rente niet heeft betaald, is de klant verplicht alle buitengerechtelijke incassokosten en gerechtelijke kosten, daaronder
begrepen de kosten van juridische bijstand en advies, te vergoeden. De door de klant te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 75 euro